• Sprzęt

     • Drodzy rodzice!

      Uprzejmie prosimy o zwrot sprzętu wypożyczonego na potrzeby nauczania zdalnego (laptopy, tablety).

     • Zebranie

     • Drodzy rodzice!

      Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 15 września o godzinie 17.00.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach odbyło się 1 września 2021 w gruntownie wyremontowanym budynku szkolnym. W inauguracji uczestniczyli: wójt gminy Łubianka pan Jerzy Zająkała wraz ze swoim zastępcą panem Wojciechem Konstantym, przewodniczący Rady Gminy Łubianka pan Zbigniew Cywiński wraz z radnymi: panią Zofią Iglewską – Finc, panią Moniką Mądzielewską i panem Bolesławem Szczechowskim. Firmę, która wykonała remont reprezentował pan Michał Zabłocki. Uczniowie wraz z obecnymi na uroczystości rodzicami mieli możliwość po raz pierwszy podziwiać pięknie wyremontowane wnętrze szkoły.

     • Informacja dyrektora szkoły

     • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. o godzinie 9. 30.  Odnośnie dowozu w tym dniu, to autobus zacznie zbieranie dzieci o godzinie 8.20. Odwóz dzieci nastąpi bezpośrednio po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

      Informuje ponadto, że w dniach 2 i 3 września 2021 r. (czwartek i piątek) w szkole zostaną wykorzystane pozostające do dyspozycji dyrektora dodatkowe dni wolne od nauki. Tak więc, zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 6 września 2021 r.

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Meller

     • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

     • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

       

      Ogólne zasady dla szkół i placówek:

      + Szczepienie

      • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

      Dezynfekcja

      • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

      Dystans

      • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

      Higiena

      • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      Maseczka

      • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

      Wietrzenie

      • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

       

      W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

      W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

     • INFORMACJA

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach odbędzie się w piątek 25 czerwca 2021 r. o godz. 8.00.

      Zapraszam również na mszę św. w intencji społeczności szkolnej i bezpiecznych wakacji, która odbędzie się w kościele w Warszewicach w niedzielę 27 czerwca 2021 r. o godz. 9.15.

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Meller

     • Uroczystość

     • 20 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa odbyła się niezwykła uroczystość. W tej dawnej siedzibie rodowej Zawiszów Czarnych nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie zainicjowania współpracy w zakresie upamiętnienia Alfreda Zawiszy Czarnego i jego rodziny. List podpisali Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr Całbecki i Wójt Gminy Łubianka Pan Jerzy Zająkała. Upamiętnienie właściciela Warszewic, wybitnego polskiego patrioty, doskonałego gospodarza i oddanego sprawie Ojczyzny społecznika jest częścią szerszego projektu wojewódzkich władz samorządowych w postaci utworzenia centrum dziedzictwa kulturowego, zajmującego się ratowaniem zabytków polskiej historii i kultury na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W uroczystości, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły, oprócz Pana Marszałka i Pana Wójta wzięli udział radni gminy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zbigniewem Cywińskim, przedstawiciele Rady Sołeckiej z Sołtysem Panem Bolesławem Szczechowskim, przedstawiciele KGW w Warszewicach i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Warszewicach oraz cała społeczność szkolna. Obecni byli również mieszkańcy Warszewic i poczty sztandarowe: szkolny i OSP w Biskupicach. Dyrektor szkoły Pan Dariusz Meller przedstawił postać głównego bohatera spotkania, Alfreda Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy udali się na poczęstunek ufundowany przez Radę Sołecką sołectwa Warszewice.

     • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

     •  

      Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII wracają do szkoły i będą się uczyć w systemie hybrydowym. Oddział przedszkolny i klasy I-III kontynuują naukę w systemie stacjonarnym. Organizacja nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach przedstawia się następująco:

       

      17 – 20 maja 2021 (poniedziałek – czwartek)

      klasy VI i VIII – nauczanie stacjonarne (w szkole)

      klasy IV, V, VII – nauczanie zdalne

       

      21,24,28 maja 2021 (piątek, poniedziałek, piątek)

      klasy VI i VIII – nauczanie zdalne

      klasy IV, V, VII – nauczanie stacjonarne (w szkole)

       

      Zajęcia odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.

       

      Jednocześnie podaję harmonogram pracy szkoły do dnia zakończenia roku szkolnego 2020/2021 i zachęcam rodziców do udziału w konsultacjach z nauczycielami, które odbędą się w dniach 18 i 19 maja br. w szkole.

       

       

      HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY DO DNIA 25 CZERWCA 2021 R.

       

      17 maja 2021 r. wprowadzenie nauczania hybrydowego w klasach IV – VIII

      18 maja 2021 r. – konsultacje dla rodziców klas I-III w godz. 15 – 17

      19 maja 2021 r. – konsultacje dla rodziców klas IV – VIII, wszyscy nauczyciele, godz. 15-17

      20 maja 2021 r. – termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, w tym ocen niedostatecznych

      21 maja 2021 r. – poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

      25- 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty; pozostali uczniowie mają wolne

      31 maja 2021 r.  – powrót wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego

      2 czerwca 2021 r. - dodatkowy dzień wolny; na życzenie rodziców zajęcia świetlicowe

      3 czerwca 2021 – Boże Ciało – dzień wolny

      4 czerwca 2021 – dodatkowy dzień wolny; na życzenie rodziców zajęcia świetlicowe

      7 czerwca -  ostateczny termin wystawienia ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania

      21 czerwca 2021 r. – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

      25 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego

       

      Dyrektor Szkoły

      Dariusz Meller

     • Krzyżówka konkursowa

     • Drodzy Uczniowie SP Warszewice! Zachęcamy do rozwiązania świątecznej krzyżówki oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, którego kluczowe słowo stanowi hasło. Wykonane zadanie prześlijcie na adres mailowy elozegl@poczta.onet.pl lub za pomocą Teams do p. Elżbiety Żeglarskiej. Na wszystkich, którzy wyszukają informacje o Konstytucji 3 Maja i odpowiedzą samodzielnie na zadane pytanie czekają oceny celujące z historii😊

      POWODZENIA I DOBREGO ŚWIĘTOWANIA 230. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA!!!

      Krzyzowka.pdf

       

     • Informacja

     • W związku z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów klas I-III podajemy aktualne wytyczne dotyczące zachowania środków bezpieczeństwa w przestrzeni szkolnej.

      wytyczne_sanitarne.pdf​​​​​​​


     • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

     • Z ogromną radością informuję, że od wtorku 15 maja br. klasy I – III wracają do stacjonarnego nauczania.

      W okresie 17 – 28 maja uczniowie klas IV-VIII zostaną objęci nauczaniem hybrydowym. Nauczanie hybrydowe wymusza podział uczniów na dwie grupy i naprzemienne nauczanie stacjonarne i zdalne, tzn. 50 % uczniów może przebywać w szkole, podczas gdy pozostałe 50 % ma w tym czasie nauczanie zdalne.

      W przypadku naszej szkoły idealny podział zachowujący te proporcje, to podział uczniów na dwie grupy:

      Grupa I: kl. IV, kl. V, kl. VII

      Grupa II: kl. VI, kl. VIII

      Szczegółowy harmonogram nauczania hybrydowego zostanie podany w tygodniu poprzedzającym wprowadzenie tego typu nauczania.

      Jednocześnie informuję, że w dniach 25-27 maja br. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Dni przeznaczone na ten egzamin są wolne dla uczniów pozostałych klas. Kolejny dodatkowy dzień wolny od nauki szkolnej przypada w piątek 4 czerwca br.

       

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Meller

     • Zarządzenie nr 8/2020/2021

     • Zarządzenie nr 8/2020/2021

      Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

      z dnia 22 kwietnia 2021 roku

       

      w sprawie zdalnego i hybrydowego nauczania od dnia 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021 roku.

       

      Na podstawie:

      Art. 30b ustawy d dnia 14 grudnia 2016 r. 0 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619)

      Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      § 1

       

      Dzieci z oddziału przedszkolnego odbywają zajęcia stacjonarnie.

       

      § 2

       

      Zajęcia w klasach I-III odbywają się hybrydowo według następującego harmonogramu:

      poniedziałek 26 kwietnia 2021 – klasa I stacjonarnie, klasy II-III zdalnie,

      wtorek 27 kwietnia 2021 – klasa I stacjonarnie, klasy II-III zdalnie,

      środa 28 kwietnia 2021 – klasa I – zdalnie, klasy II-III stacjonarnie,

      czwartek 29 kwietnia 2021 – klasa I zdalnie, klasy II-III stacjonarnie,

      piątek 30 kwietnia 2021 – klasa I zdalnie, klasy II – III stacjonarnie.

       

      § 3

       

      W klasach IV – VIII zajęcia odbywają się zdalnie.

       

      § 4

       

      Zajęcia zdalne prowadzone są na platformie komunikacyjnej Microsoft Teams.

       

      § 5

       

      W okresie funkcjonowania od 26 kwietnia do 2 maja 2021  szkoła jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVUD-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów przychodzących na zajęcia stacjonarne.

       

      § 6

       

      Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć w dzienniku elektronicznym.

       

      § 7

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021

       

       

       

                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                            Dariusz Meller

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WAŻNE INFORMACJE

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
      2. Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
      5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych (na egzaminie z matematyki również z linijki).
      6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      7.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
      8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
      9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu.
      11. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

       


        
     • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

     • Od 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) wznowione zostają stacjonarne zajęcia oddziału przedszkolnego. Dowozy uczniów funkcjonują tak samo, jak przed zawieszeniem zajęć.

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Meller

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
   • spwarszewice@lubianka.pl
   • +48566759301
   • ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
   • mgr Dariusz Meller
   • https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Warszewicach-1602413336490442/
 • Galeria zdjęć

   brak danych