Menu

Świetlica szkolna

Trochę o świetlicy

 

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach  funkcjonuje codziennie od godziny 700 do 1600. Uczęszczają do niej dzieci z klas „0”-IV. Podczas zajęć dzieci mają możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Zadania wychowawcze świetlicy

·        zapoznanie dzieci z możliwością zdrowego i pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie

·        tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej i postaw motywacyjnych

·        kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie tworzonych świadomie sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania

·        planowe oddziaływanie na postawy społeczno- moralne dzieci, pomoc szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, podejmowanie problemów wychowania do pracy, budzenie refleksji moralnych i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązaniu do życiowych doświadczeń dzieci

·        pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
    ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
  • 056 / 675 93 01

Galeria zdjęć