• Dariusz Meller

    •  

         Urodziłem się w 1964 r. w Toruniu. Mieszkam w Chełmży.

         W 1989 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Historycznym, specjalność nauczycielska, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu.

          Bezpośrednio po studiach przez 3 miesiące pracowałem w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Następnie podjąłem pracę w Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży, gdzie uczyłem historii i wiedzy o społeczeństwie. W związku z reformą systemu oświaty w Polsce od 1 IX 1999 r. rozpocząłem pracę w nowo powstałym Gimnazjum nr 1 w Chełmży, gdzie pełniłem funkcję wicedyrektora.

         W latach 2000 – 2001 ukończyłem Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. W następnym roku ukończyłem z kolei Podyplomowe Studia w zakresie Polityki i Edukacji Regionalnej organizowane przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

         W tym okresie zacząłem też pełnić funkcje społeczne biorąc udział w wyborach samorządowych i będąc w 2002 r. po raz pierwszy wybrany jako radny do Rady Powiatu Toruńskiego. W 2006 r. po kolejnych wyborach zostałem urlopowany z pracy w szkole, gdyż objąłem funkcję wicestarosty toruńskiego, którą pełniłem przez 2 kadencje.

         W trakcie pracy w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2011 ukończyłem na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania dla Kadr Kierowniczych.

         Po zakończeniu drugiej kadencji na stanowisku wicestarosty toruńskiego z początkiem 2015 r. podjąłem pracę na stanowisku Sekretarza Gminy Łubianka.

        1 stycznia 2019 r. w gminie wyodrębniono osobne stanowisko Zastępcy Wójta, które objąłem i sprawowałem do 31.sierpnia 2019 r.

         Z dniem 1 września 2019 r. Wójt Gminy Łubianka powierzył mi stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach.

         Przez cały czas prowadziłem również badania nad historią Chełmży i południowego Pomorza, której efektem były następujące publikacje książkowe: „Słownik biograficzny Chełmży i okolic” (redaktor naczelny), „NSZZ „Solidarność” Cukrowni Chełmża w latach 1980 – 2002”, „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmży w latach 1895 – 1939”, „Chełmża. Kultura w dziejach miasta” (współautor) i „Nie damy naszej Chełmży. Starcie z Grenzschutzem 28 stycznia 1919. Tło – Przebieg – Pamięć”. Oprócz historii, drugą moją pasją jest gwara chełmińska używana do dziś w Chełmży i jej okolicach. Swoimi działaniami w postaci dwóch pozycji książkowych „Słownika gwary używanej w Chełmży i okolicach” oraz „Krótki historii Chełmży. Łod pirszych poczuntków do dzisioj” doprowadziłem do wzrostu zainteresowania tym językiem lokalnym i do jego dowartościowania. Jestem kolekcjonerem starych pocztówek z Chełmży i południowego Pomorza. Wiele z nich zostało zaprezentowanych w albumach: „Chełmża ze starej fotografii”, „Chełmża wczoraj i dziś” oraz „130 lat cukrowni w Chełmży”. Interesuję się również sportem, przede wszystkim piłka nożną. Dużo czytam. Jestem żonaty, żona Krystyna uczy biologii w szkole podstawowej w Chełmży, córka Dominika jest ubiegłoroczną absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.      

     PRIORYTETY KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ZAWISZY CZARNEGO Z GARBOWA

     w WARSZEWICACH

      

      

     • Plan rozwoju placówki jest znany i akceptowany przez nauczycieli, rodziców i uczniów.
     • Klimat szkoły sprzyja efektywnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
     • W szkole wzorowo prowadzona jest dokumentacja pracy dydaktyczno – wychowawczej.
     • Poziom procesu lekcyjnego jest wysoki dzięki wprowadzonym metodom wspomagającym i aktywizującym uczniów.
     • Program wychowawczy uwzględnia potrzeby ucznia i środowiska.
     • Szkoła promuje zdrowy styl życia.
     • Szkoła posiada program działań wychowawczych zapewniających bezpieczeństwo uczniów.
     • W szkole działa Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.
     • Szkoła posiada i realizuje plan promocji placówki w Internecie, prasie i mediach oraz     w środowisku lokalnym.
     • Placówka dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną.
     • Uczniowie i pracownicy szkoły mają dostęp do pomieszczeń, środków dydaktycznych     i materiałów zgodnie z potrzebami.
     • Nauczyciele pracujący w szkole podnoszą swoje kwalifikacje.
     • Szkoła współpracuje z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy, Biblioteką Gminną i Centrum Kultury w Łubiance oraz z innymi placówkami oświatowymi, Urzędem Gminy Łubianka i samorządami lokalnymi.
     • Szkoła współpracuje z parafią pw. Marii Magdaleny w Biskupicach, sołectwami Biskupice, Warszewice, Wymysłowo, kołami gospodyń wiejskich, strażą pożarną i innymi organizacjami działającymi  na terenie gminy.
     • Szkoła zabiega o sponsorów.

      

      


      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
   • spwarszewice@lubianka.pl
   • +48566759301
   • ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
   • mgr Dariusz Meller
   • https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Warszewicach-1602413336490442/
 • Galeria zdjęć

   brak danych