• Plan pracy pedagoga szkolnego

    • Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego  w roku szkolnym  2020/2021 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

     z dnia 9 sierpnia 2017 r.

      w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              wybór narzędzi do badań, projektowanie badań i ich realizacja oraz analiza uzyskanych       wyników (badania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne, w tym związane z analizą czynników środowiskowych wywierających wpływ na funkcjonowanie ucznia);

              aktywny udział w analizie wyników nauczania;

              koordynowanie pracy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

              indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z dziećmi (terapeutami, logopedami, );

              rozpoznawanie właściwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów, wskazywanie nauczycielom charakterystycznych cechy poszczególnych grup wiekowych;

              konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami;

              postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);

     2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych (dom rodzinny, MOPS,GOPS  itp.) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;

              prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

              prowadzenie badań ankietowych i innych

              badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowań uczniów

              współpraca z różnymi instytucjami. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie.

      

     3.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              postulowanie zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych

              prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze;

              projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt, );

              występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania;

     4.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;

              koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktyczno- wychowawczym;

              działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym

              opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta ;

              postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych;

              opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.

     5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;

              pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;

              prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów – innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;

              planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;

              pomoc w organizowaniu (organizowanie) zajęć adaptacyjno-integracyjnych;

              pomoc w organizowaniu (organizowanie) zespołów samopomocowych;

              porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;

              konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.

      

     6.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych

     w sytuacjach kryzysowych.

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej);

              udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;

              udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców;

              porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;

              pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami;

              zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka;

      W stosunku do rodziców:

              udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;

              przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami;

              wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów;

              poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku;

              udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka;

              udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie;

              pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

     7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety);

              postulowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów (np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.);

              przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów.

     8.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

              rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

              udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

              organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką;

              pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej;

              wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach;

              wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych;

              udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;

              współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

              wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań, oraz budzenie refleksji grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną (np. zapoznawanie z interesującymi publikacjami);

              udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (np. przygotowanie bazy scenariusz zajęć);

              udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;

              wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;

              udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;

              wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanych z czynnikami środowiskowymi), które determinują to, jak uczeń funkcjonuje

              prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, a także barier i ograniczeń - w tym środowiskowych - utrudniający im funkcjonowanie i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

              pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.

     Pomoc materialna:
     Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:

              współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS,GOPS Caritas, instytucje samorządowe, fundacje, proboszczowie parafii i.in.);

              dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów;

      

     DODATKOWE ZADANIA:

              opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców);

              opracowanie projektu zmian w oparciu o przedstawioną analizę;

              współpraca z dyrekcją w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego, innych planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy szkoły.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
   • spwarszewice@lubianka.pl
   • +48566759301
   • ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
   • mgr Dariusz Meller
   • https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Warszewicach-1602413336490442/
 • Galeria zdjęć

   brak danych