Nawigacja

SKO

Regulamin SKO

REGULAMIN SKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego SGB w Toruniu ( oddział w Łubiance).

2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach.

3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO .

4. Najniższą kwotą wpłacaną na książeczkę jest 1zł.

5. Uczniowie dokonują wpłat u swoich wychowawców.

6. Przyjęte wpłaty wychowawca wpisuje do książeczki SKO i na kartę ucznia oraz potwierdza przyjęcie pieniędzy własnoręcznym podpisem.

7.  Wychowawcy klas wpłacają pieniądze na klasowe konto do opiekuna SKO.

8. Każdą wpłatę wychowawców klas opiekun SKO wpisuje na kartę klasową , potwierdza przyjęcie pieniędzy własnoręcznym podpisem , w przypadku wypłaty własnoręczny podpis składa wychowawca klasy, tę samą kwotę wpłaty bądź wypłaty opiekun wpisuje do księgi kasowej.

9. Opiekun SKO przyjęte pieniądze systematycznie wpłaca do BS  SGB w Łubiance.

10. Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki SKO lub jego rodzic/prawny opiekun.

11. Każdą wypłatę gotówki powyżej 20 zł. uczeń może podjąć za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna  na 2 dni przed żądanym terminem wypłaty.

12. Osoba podejmująca gotówkę potwierdza przyjęcie pieniędzy składając własnoręczny podpis na karcie u wychowawcy klasy.

13. Każdy uczeń ma obowiązek szanować swoją książeczkę i pilnować ją.

14. W razie zgubienia książeczki SKO , uczeń musi zgłosić ten fakt wychowawcy, który wystawi mu nową książeczkę z napisem DUPLIKAT na podstawie karty wpłat.

15. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków , którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

16. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO.

17. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza nagrody rzeczowe członkom SKO biorącym udział w konkursach organizowanych przez SKO.

18. Opiekun SKO opracowuje plan pracy SKO i działa zgodnie z jego założeniami.

19. Opiekun SKO informuje uczniów o pracach SKO.

20. W innych sprawach nie uwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
    ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
  • 56 / 675 93 01

Galeria zdjęć