Nawigacja

Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej

im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
 3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają z w szkole dłużej ze względu na:
  1. Czas pracy rodziców – na wniosek rodziców.
  2. Organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy zapewniają dzieciom i młodzieży:
  1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą.
  2. Pomoc w nauce.
  3. Warunki do nauki własnej.
  4. Kulturalną rozrywkę i zabawę.
  5. Właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie.
  6. Rozwój zainteresowań oraz zdolności.
  7. Stymulowanie postawy twórczej.
  8. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
  9. Pomoc w nabywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami.
  10. Pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron.
  11. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
  12. Współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  1. Organizowanie opieki.
  2. Organizowanie pomocy w nauce.
  3. Tworzenie warunków do nauki własnej.
  4. Przyzwyczajenie do samodzielnej pracy.
  5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
  6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  7. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
  8. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
  9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
  10. Rozwijanie samodzielności i aktywności.
  11. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

 

§ 3

Założenia organizacyjne:

 

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach 7.00. - 16.00.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
   1. Dojeżdżający do szkoły;
   2. Skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne
 6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
  1. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
  2. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
  3. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

 

§ 4

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy:

 

 1. Wychowanek ma prawo do:
   1. Właściwie zorganizowanej opieki.
   2. Życzliwego traktowania.
   3. Poszanowania godności osobistej.
   4. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
   5. Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami.
   6. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
   7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
   8. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
 2. Wychowanek jest zobowiązany do:
   1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
   2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
   3. Współpracy w procesie wychowania i opieki.
   4. Uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy.
   5. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych.
   6. Respektowania poleceń nauczyciela.
   7. Nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
   8. Przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
   9. Nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową.
   10. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.
   11. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5

Nagrody i kary

 1. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
  1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy.
  2. Pochwała przekazana opiekunom.
  3. Pochwała dyrektora.
  4. Nagroda rzeczowa.
 2. Stosowane kary to:
  1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
  2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
  3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
  4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
  5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

 

§ 6

Współpraca z rodzicami

 

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu i przyprowadzaniu dzieci do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w zeszycie korespondencji.

 

§ 7

Dokumentacja świetlicy

 

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Dzienniki zajęć.
 3. Roczny plan pracy.
 4. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy.
 5. Roczne sprawozdanie z pracy świetlicy
 6. Kontrakt zawarty między uczniami a wychowawcami świetlicy.

 

§ 8

Zadania nauczyciela świetlicy

 

 1. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
 2. Systematyczne prowadzenie dzienników zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Prowadzenie zajęć według ogólnego planu.
 5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zdrowie.
 9. Współpraca z rodzicami i rada pedagogiczną.
 10. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.
 11. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 12. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 13. Zgłaszanie wychowawcy klasy oraz rodzicom nieobecności dziecka w świetlicy.
 14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy informuje wychowawcę klasy oraz rodziców.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
  ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
 • 56 / 675 93 01

Galeria zdjęć