• Regulamin świetlicy

    • Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej

     im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

     § 1

     Postanowienia ogólne

     1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
     2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
     3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają z w szkole dłużej ze względu na:
      1. Czas pracy rodziców – na wniosek rodziców.
      2. Organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

     § 2

     Cele i zadania świetlicy

     1. Wychowawcy w świetlicy zapewniają dzieciom i młodzieży:
      1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą.
      2. Pomoc w nauce.
      3. Warunki do nauki własnej.
      4. Kulturalną rozrywkę i zabawę.
      5. Właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie.
      6. Rozwój zainteresowań oraz zdolności.
      7. Stymulowanie postawy twórczej.
      8. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
      9. Pomoc w nabywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami.
      10. Pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron.
      11. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
      12. Współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.
     2. Do zadań świetlicy należy:
      1. Organizowanie opieki.
      2. Organizowanie pomocy w nauce.
      3. Tworzenie warunków do nauki własnej.
      4. Przyzwyczajenie do samodzielnej pracy.
      5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
      6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
      7. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
      8. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
      9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
      10. Rozwijanie samodzielności i aktywności.
      11. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

      

     § 3

     Założenia organizacyjne:

      

     1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach 7.00. - 16.00.
     2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
     3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
     4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
     5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
       1. Dojeżdżający do szkoły;
       2. Skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne
     6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
      1. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
      2. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
      3. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

      

     § 4

     Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy:

      

     1. Wychowanek ma prawo do:
       1. Właściwie zorganizowanej opieki.
       2. Życzliwego traktowania.
       3. Poszanowania godności osobistej.
       4. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
       5. Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami.
       6. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
       7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
       8. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
     2. Wychowanek jest zobowiązany do:
       1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
       2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
       3. Współpracy w procesie wychowania i opieki.
       4. Uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy.
       5. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych.
       6. Respektowania poleceń nauczyciela.
       7. Nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
       8. Przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
       9. Nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową.
       10. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.
       11. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

      

     § 5

     Nagrody i kary

     1. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
      1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy.
      2. Pochwała przekazana opiekunom.
      3. Pochwała dyrektora.
      4. Nagroda rzeczowa.
     2. Stosowane kary to:
      1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
      2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
      3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
      4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
      5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

      

      

     § 6

     Współpraca z rodzicami

      

     1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu i przyprowadzaniu dzieci do świetlicy.
     2. Rozmowy telefoniczne.
     3. Pisemne informacje w zeszycie korespondencji.

      

     § 7

     Dokumentacja świetlicy

      

     1. Regulamin świetlicy.
     2. Dzienniki zajęć.
     3. Roczny plan pracy.
     4. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy.
     5. Roczne sprawozdanie z pracy świetlicy
     6. Kontrakt zawarty między uczniami a wychowawcami świetlicy.

      

     § 8

     Zadania nauczyciela świetlicy

      

     1. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
     2. Systematyczne prowadzenie dzienników zajęć.
     3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
     4. Prowadzenie zajęć według ogólnego planu.
     5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
     6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
     7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
     8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zdrowie.
     9. Współpraca z rodzicami i rada pedagogiczną.
     10. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.
     11. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
     12. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
     13. Zgłaszanie wychowawcy klasy oraz rodzicom nieobecności dziecka w świetlicy.
     14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy informuje wychowawcę klasy oraz rodziców.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
   • spwarszewice@lubianka.pl
   • +48566759301
   • ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
   • mgr Dariusz Meller
   • https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Warszewicach-1602413336490442/
 • Galeria zdjęć

   brak danych