• Samorząd uczniowski- przewodnik dla uczniów

    • Drodzy uczniowie,

     poniżej przedstawiam Wam przewodnik dla uczniów, w którym znajdziecie podstawowe informacje na temat funcjonowania samorządu uczniowskiego. Członkom samorządu odpowie ona na pytania odnośnie ich zadań, uprawnień i możliwości natomiast wszystkich uczniom przybliży role samorządu uczniowskiego w szkole.

     samorzad_uczniowski_przewodnik_dla_uczniow.pdf

      

     enlightened

     Powinieneś wiedzieć, że…

     Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów.

     Jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. 

      

      

     Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

      Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. Odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły ściśle współpracuje z samorządami klasowymi.

      

     U p r a w n i e n i a  S a m o r z ą d u 

     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

      

     • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".

      

      

     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

      

     Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

     - prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

      

     - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

      

     - prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

      

     - prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

      

     - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

      

     - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

      

     Z a d a n i a  s a m o r z ą d u

      

     Przewodniczący:

      

     yesZna cele i zadania samorządu

     yesMobilizuje uczniów do wysiłku i pracy

     yesProwadzi zebrania

     yesRozdziela zadania

     yesWspółpracuje z dyrektorem i opiekunem Samorządu

     Zastępca:

      

     yesJest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego

     yesPełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności

     yesStoi na czele ważnych komisji

     yesPomaga przewodniczącemu

      

     C e l e S a m o r z ą d u U c z n i o w s k i e g o

      

     1. Reprezentowanie ogółu uczniów

      

     1. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

      

     1. Organizowanie imprez szkolnych.

      

     1. Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.

      

     1. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.

      

     1. Organizowanie wypoczynku i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie).

      

     1. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.

      

     1. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.

      

     1. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.

      

     1. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.

      

     1. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.

     1. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

      

     1. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

      

     1. Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
   • spwarszewice@lubianka.pl
   • +48566759301
   • ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
   • mgr Dariusz Meller
   • https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Warszewicach-1602413336490442/
 • Galeria zdjęć

   brak danych