Menu

Honorata Żeglarska Dla nauczycieli. Dla rodziców Procedury i zasady postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń Regulamin dyżurów nauczycieli Dokumentowanie zagrożeń Sprawdzian- nowa formuła

Dyrektor

Honorata Żeglarska

 

Urodziłam się w1970 r. w Toruniu. Mieszkam we wsi Biskupice w gminie Łubianka.

W 1992 roku ukończyłam Studium Nauczycielskie w Toruniu, uzyskując przygotowanie   do zawodu nauczyciela przedszkola. W roku 1997 uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej na wydziale humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W roku 2001 ukończyłam studia podyplomowe na wydziale teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie dydaktyki katechezy; kurs zorganizowany przez KP CEN w Toruniu: Jak prowadzić doskonalenie wewnątrzszkolne, uzyskując uprawnienia do prowadzenia szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz szkolenie na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych organizowane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną   w Gdańsku, uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum. W roku szkolnym 2006/2007 ukończyłam kurs kwalifikacyjny Zarządzanie oświatą w zakresie organizacji i zarządzania oświatą zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Toruniu.

Od roku 1990 do 2007  pracowałam w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na stanowisku nauczyciela języka polskiego. W roku 2003 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Pracując w Zespole Szkół w Łubiance pełniłam nieprzerwanie od 15 lat funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego, a od roku 2001 byłam liderem WDN. Prowadziłam również koła teatralnej odnosząc wraz z uczniami sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Od roku 2001 jestem egzaminatorem OKE w Gdańsku w zakresie przedmiotów humanistycznych w gimnazjum.

 Podczas swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej aktywnie współpracuję ze strukturami samorządowymi, biorę udział w organizacji imprez gminnych, festynów itp. Moja praca została doceniona przez dyrektora Zespołu Szkół w Łubiance (Nagroda Dyrektora – 1998, 2001) i Wójta Gminy Łubianka (Dyplom uznania - 2001). W roku szkolnym 2006/2007 dyrektor Zespołu Szkół w Łubiance dokonał oceny mojej pracy zawodowej. Uzyskałam ocenę wyróżniającą.

We wrześniu 2007 roku została powierzona mi przez Wójta Gminy Łubianka funkcja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Warszewicach. Po roku pracy na stanowisku dyrektora podjęłam decyzję o przedstawieniu swojej kandydatury do pełnienia w/w funkcji w latach następnych.

W wyniku procedury konkursowej w czerwcu 2008 roku zostałam dyrektorem naszej szkoły.

W latach: 2008, 2009, 2010 otrzymałam Nagrodę Wojta Gminy Łubianka.

W 2010 roku ukończyłam  w  Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Menadżerskiej "Milenium"  studia podyplomowe  z zakresu organizacji i zarządzania "Menedżer w Oświacie". 

Obecnie pełnię również funkcję członka zarządu Powiatu Toruńskiego.  

  

PRIORYTETY KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ZAWISZY CZARNEGO Z GARBOWA

w WARSZEWICACH

 

 

 • Plan rozwoju placówki jest znany i akceptowany przez nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Klimat szkoły sprzyja efektywnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
 • W szkole wzorowo prowadzona jest dokumentacja pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Poziom procesu lekcyjnego jest wysoki dzięki wprowadzonym metodom wspomagającym i aktywizującym uczniów.
 • Program wychowawczy uwzględnia potrzeby ucznia i środowiska.
 • Szkoła promuje zdrowy styl życia.
 • Szkoła posiada program działań wychowawczych zapewniających bezpieczeństwo uczniów.
 • W szkole działa Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.
 • Szkoła posiada i realizuje plan promocji placówki w Internecie, prasie i mediach oraz     w środowisku lokalnym.
 • Placówka dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną.
 • Uczniowie i pracownicy szkoły mają dostęp do pomieszczeń, środków dydaktycznych     i materiałów zgodnie z potrzebami.
 • Nauczyciele pracujący w szkole podnoszą swoje kwalifikacje.
 • Szkoła współpracuje z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy, Biblioteką Gminną i Centrum Kultury w Łubiance oraz z innymi placówkami oświatowymi, Urzędem Gminy Łubianka i samorządami lokalnymi.
 • Szkoła współpracuje z parafią pw. Marii Magdaleny w Biskupicach, sołectwami Biskupice, Warszewice, Wymysłowo, kołami gospodyń wiejskich, strażą pożarną i innymi organizacjami działającymi  na terenie gminy.
 • Szkoła zabiega o sponsorów.

 

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
  ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
 • 056 / 675 93 01

Galeria zdjęć