Menu

Regulamin Samorządu Szkolnego Samorząd na rok 2013/2014 władze SU na rok szkolny 2015/2016 Konkurs Talentów maj 2016 władze SU na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU "NASZA KLASA JEST NAJLEPSZA!"

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Szkolnego

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach.

Regulamin został opracowany na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami ).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami Samorządu Szkolnego są:

a) na szczeblu klas - samorządy klasowe;

b) na szczeblu szkoły - Samorząd Szkolny

3. Opiekunem Samorządu jest nauczyciel wybrany przez uczniów.

Jego kadencja trwa 2 lata

§2

1. Do podstawowych uprawnień samorządu uczniowskiego należą:

a) przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły;

b) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwoju i zaspokajania własnych zainteresowań;

c) prawo do informowania społeczności szkolnej o działalności samorządu (tablica informacyjna, gazetka);

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcja szkoły;

e) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

f) współtworzenie i opiniowanie prawa wewnątrzszkolnego;

g) reprezentowania szkoły podczas imprez i uroczystości gminnych, międzyszkolnych, itp.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

§3

1. Potrzeby oraz interesy poszczególnych klas reprezentuje samorząd klasowy.

2. Samorząd klasowy składa się z:

a) przewodniczącego,

b) zastępcy przewodniczącego,

c) skarbnika

3. Kadencja samorządów klasowych trwa 1 rok.

4. Przewodniczący Samorządu Szkolnego koordynuje prace samorządów klasowych.

 

§4

1. Do zadań Samorządu Szkolnego należy:

a) występowanie do władz szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonywania;

b) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu,

c) wykonywanie zadań zleconych przez dyrekcję szkoły oraz radę pedagogiczną,

 

§5

1. W celu usprawnienia swej działalności Samorząd Szkolny powołuje do wykonywania określonych zadań następujące sekcje:

a) organizacyjno - porządkową

b) kulturalno - charytatywną

2. Na czele wszystkich sekcji stoją liderzy powołani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.

3. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być na wniosek lidera odwołani przez opiekuna Samorządu, jeśli nie wypełniają swych obowiązków.

4. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Samorządu Szkolnego wraz z nauczycielem opiekunem.

5. Podczas wykonywania obowiązków członkowie Samorządu obowiązani są nosić identyfikatory zawierające: imię i nazwisko; klasą, do której uczęszcza uczeń pełnioną funkcję oraz pieczęć szkoły.

§6

1. Wybory do Samorządu Szkolnego przeprowadza się każdego roku we wrześniu.

2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.

 

§7

1. Wybory zarządza opiekun Samorządu Szkolnego.

2.Zarządzanie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły

 

§8

1. Kandydatów na członków do władz Samorządu Szkolnego mogą zgłaszać wszyscy uczniowie z klas lll -Vl.

2. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie 2 nauczycieli oraz program wyborczy.

4. Poszczególne programy wyborcze zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Samorządu.

 

§9

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

2. Głosować można na jednego kandydata.

3. Wyborca stawia X obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

4. Wyborca wrzuca kartkę do urny w obecności komisji wyborczej.

5. Komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wynik wyborów.

 

§10

1. W skład Samorządu Szkolnego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

2. Spośród ogółu członków Samorządu zostają wybrani: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, liderzy sekcji, członkowie poszczególnych sekcji.

3. Członka Samorządu Szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin, nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej lub otrzymał nieodpowiednią ocenę z zachowania.

4. Na miejsce odwołanego członka Samorządu Szkolnego powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

5. Członek Samorządu sam może zrezygnować z działalności. O wyborze innej osoby na jego miejsce mówi procedura podana w ust. 4.

 

§11

1. Wszystkie decyzje Samorządu Szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

2.Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrekcję.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
    ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
  • 056 / 675 93 01

Galeria zdjęć